صنعت کار » آب شرب استان تهران

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران:
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: در استان تهران حدود ۳۵ درصد مصرف کل آب استان به شرب اختصاص می‌یابد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات