صنعت کار » آب شرب شهر تهران

به منظور تامین آب شرب کلان شهر تهران؛
مدیر امور بهره برداری و نگهداری از سد لار گفت: بدلیل کاهش تراز آب دریاچه سد لار و به منظور تامین آب شرب کلان شهر تهران، تغییر سیستم انتقال آب از حالت ثقلی به پمپاژ با مانور دریچه های ایستگاه پمپاژ و تأسیسات کلان انجام گردید. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك