صنعت کار » آب و برق کردستان

وزیر نیرو:
وزیر نیرو گفت: 100 هزار میلیارد ریال برای حوزه آب غرب کشور از منابع عمومی هزینه شده که باید این گونه کارها و خدمات با همکاری رسانه ها به اطلاع افکار عمومی رسانده شود. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك