صنعت کار » آتش سوزی کلیسای نوتردام

یادداشت/
اغلب افرادی که به پاریس رفته اند از کلیسای نوتردام بازدید کرده‌اند جایی که در سال ۱۴ میلیون نفر از این کلیسا بازدید میکنند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات