صنعت کار » آذر ماه

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت،معدن و تجارت گفت: تولید خودرو درکشور در ماه‌های آذر و دی 100 درصد افزایش یافته و امیدواریم تا پایان سال روند تولید نسبت به سال گذشته مثبت شود. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات