صنعت کار » آرامکوی سعودی

مدیرعامل آرامکوی سعودی اعلام کرد این شرکت به دنبال فروش گاز طبیعی به چین برای کمک به بزرگترین مشتری نفتی خود برای گذار به سوختهای پاکتر است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات