صنعت کار » آرتور گریگوریان وزیر انرژی ارمنستان

وزیر نیرو در دیدار با وزیر انرژی ارمنستان تاکید کرد:
وزیر نیرو در دیدار با همتای ارمنی خود بر اجرای به موقع خط سوم انتقال برق در ارمنستان تاکید کرد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك