صنعت کار » آرتور گریگوریان وزیر انرژی ارمنستان

وزیر نیرو در دیدار با وزیر انرژی ارمنستان تاکید کرد:
وزیر نیرو در دیدار با همتای ارمنی خود بر اجرای به موقع خط سوم انتقال برق در ارمنستان تاکید کرد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات