صنعت کار » آرش محبی‌نژاددبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی خبر داد؛
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی از متوقف شدن ۴۰ تا ۵۰ هزار دستگاه خودروی ناقص در کارخانه‌های خودروسازی خبر داد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات