صنعت کار » آرش محبی نژاد-دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور

تولید خودروهای داخلی به دلیل کمبود قطعات لازم، باعث شد تا حدود 70 هزار خودرو ناقص تولید و در کف کارخانه ها باقی بماند. اما در مدت زمان تعطیلی تابستانی خطوط تولید خودروسازان حدود 20 هزار دستگاه تجاری ساز شد. حال دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور می گوید که پس از تجاری سازی این تعداد خودرو دراوایل شهریورماه، همچنان 50 هزار خودرو ناقص در کف کارخانه ها وجود دارد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك