صنعت کار » آزادسازی وادرات

در حالی هیات دولت در جلسه دیروز خود در نهایت با پیشنهاد ارائه شده در خصوص تعیین تکلیف و ترخیص خودروهای مانده در گمرک موافقت کرد که دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است ورود این خودروها به بازار منجر به ثبات قیمت ها و سکون بازار خواهد شد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك