صنعت کار » آزادسازی واردات خودرو

در حالی که حدود 7 هزار دستگاه خودرو وارداتی در گمرکات کشور فرصت ترخیص نیافته، چند روز است که برخی مسوولان پیشنهاداتی برای آزادسازی واردات خودرو ارائه می دهند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات