صنعت کار » آزاد سازی محدوده ها

وزیر صمت گفت: ما مخالف غارت معادن کشور هستیم و این سرمایه ها باید در راستای توسعه پایدار به کار گرفته شوند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات