صنعت کار » آزاد سازی نرخ بلیت هواپیما

"صنعت کار" بررسی می کند؛
افزایش بی حساب و کتاب نرخ ارز در ماه های اخیر تاثیر منفی خود را بر روی کالاها و خدمات باقی گذاشت تا آنجا که رد این تاثیر در هیچ بخشی نامحسوس نبود و در این میان افزایش بی سابقه قیمت بلیت هواپیما نیز به تبع این نوسانات ،مردم معمولی را هم که گهگاهی اگر شرایط اقتصادیشان اجازه می داد تا با هواپیما به جایی سفر کنند،در منگنه قرار داد تا عطای سفر هوایی را به لقایش ببخشند. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك