صنعت کار » آزمایشگاه های تست تصادف

ایجاد مراکز تست تصادف امروز از ضرورت هایی است که باید مسئولان صنعت خودرو به آن توجه ویژه داشته و سرمایه گذاری کافی برای آن را تامین کنند زیرا این تست ها به ظاهر ساده بوده اما نیازمند سرمایه گذاری و تجهیزات به روز هستند. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك