صنعت کار » آزمون ادواری مهارتی

بیستم و چهارم و بیست و پنجم دی ماه اولین آزمون عملی جامع و سی و سومین آزمون ادواری مهارتی بخش فرهنگ وهنر در منطقه آزاد قشم به طور همزمان با سراسر کشور برگزار شد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات