صنعت کار » آزمون مهارت (PT)

معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران از آغاز طرح آزمون مهارت (PT) و آزمون مقایسه بین آزمایشگاهی در سازمان ملی استاندارد ایران خبر داد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك