صنعت کار » آغاز کمپین

شرکت بیمه دی توانسته در رسالت اصلی خود موفق باشد، مسئولیت اجتماعی که یکی از مهم‌ترین رکن برندهای مطرح اقتصادی در تمامی جوامع است، فعالیت موثری که همخوانی زیبایی با مفهوم صنعت بیمه در گسترش چتر حمایت و همراهی با مردم دارد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات