صنعت کار » آفت

در جلسه اخیر هیئت وزیران مبلغ ۳۰ میلیارد ریال اعتبار به صورت هزینه‌ای به منظور مبارزه با آفت زنجره خرما در استان کرمان، اختصاص یافت. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات