صنعت کار » آف شور

معاون وزیر نفت:
معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت با تاکید بر این که قرار است نظام‌نامه استانداردهای ملی مدیریت یکپارچگی دارایی‌های فیزیکی صنعت نفت و گاز در بخش ساحل و فراساحل تدوین شود، گفت:مقولات پایداری در تولید وقابلیت اطمینان و دسترسی پذیری تجهیزات نفتی موضوعی است که در رقابت های جهانی می تواند برای ما بسیار تعیین کننده باشد و بر این اساس توجه ویژه به یکپارچه سازی در این دارایی ها هم اکنون یکی از رویکردهای بسیار مهم وزارت نفت است. ادامه
مدیر عامل شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی:
دستیابی به تولید پایدار از منابع نفتی وگازی تنها با توجه و صیانت از دارایی های صنعت نفت کشور امکان پذیر است و با توجه به این که پروژه های ساحلی وفراساحلی رو به اتمام است ، بازسازی نوسازی تجهیزات در حال حاضر یک ضرورت محسوب می شود. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات