صنعت کار » آلبرت بغزیان

یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد
یک کارشناس اقتصادی گفت: بخشی از زیان انباشته خودروسازان به تصمیمات دولتی باز می گردد که نمونه آن سرمایه گذاری خودروسازان در نقاط فاقد توجیه اقتصادی بود. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات