صنعت کار » آلبرت بغزیان

یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد
یک کارشناس اقتصادی گفت: بخشی از زیان انباشته خودروسازان به تصمیمات دولتی باز می گردد که نمونه آن سرمایه گذاری خودروسازان در نقاط فاقد توجیه اقتصادی بود. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات