صنعت کار » آلودگی های ناشی از مواد پلاستیکی

رئیس مرکز مدیریت محیط زیست مطرح کرد؛
رئیس مرکز مدیریت محیط زیست گفت: باید با یک عزم ملی و همیاری و همکاری کلیه سازمان ها و نهادهای متولی و تصویب قوانین و رائه راهکارهای موثر جهت کاهش و یا عدم مصرف کیسه پلاستیکی اقدام شود. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك