صنعت کار » آلیاژ های آلومینیومی

«صنعت کار» گزارش می دهد:
محدودیت های چینی در تولید منیزیم ، یکی از اجزای اصلی آلیاژهای آلومینیوم ، قابلیت تولید صنعت خودرو را تهدید می کند. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات