صنعت کار » آمارهای اقتصادی

رشد اقتصادی در بهار امسال با احتساب نفت ۱.۸ درصد و بدون نفت ۰.۷ درصد محاسبه شده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات