صنعت کار » آمایش سرزمینی

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد:
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از ساماندهی 430 خوشه صنایع کوچک در کشور خبر داد و گفت: خوشه مبل و منبت روستای دهفول نهاوند نوزدهمین خوشه ساماندهی شده در کشور است. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك