صنعت کار » آمریکایی

تعلل آمریکایی‌ها در صدور مجوزهای اوفک برای هواپیماهای بوئینگ باعث شده تا هواپیمایی آسمان پس از حدود یکسال وعده و وعید به سمت خرید هواپیماهای روسی و نوع سوخو ۱۰۰ آن تغییر مسیر دهند. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات