صنعت کار » آموزش زبان

پیاده سازی برنامه های فرهنگی و اجتماعی برای شناساندن فرهنگ کشورهای ایران و روسیه به یکدیگر و زمینه سازی برای فعالیت های گردشگری، فرهنگی و اجتماعی از جمله ماموریت های اصلی انجمن است. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك