صنعت کار » آموزش کارور دستگاه حفاری در معادن

مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران- یزد فراخوان داد:
مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران- یزد فراخوان داد: این مرکز، دوره رایگان آموزش کارور دستگاه حفاری در معادن را برای واجدان شرایط برگزار می کند. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك