صنعت کار » آهن‌سازی

همکاران تلاشگر ناحیۀ آهن‌سازی با ثبت رکورد تولید روزانۀ آهن اسفنجی به میزان 8 هزار و 815 تن در واحد شهید خرازی موفقیت دیگری را در سال جهش تولید به نام خود ثبت کردند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات