صنعت کار » آگلوماشین

با همت و تلاش کارکنان سخت کوش مدیریت آگلومراسیون، عملیات اجرایی تعمیرات اساسی آگلوماشین 4 از 29 مرداد ماه به مدت 7 شبانه روز انجام و به اتمام رسید. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات