صنعت کار » آی فینک

آی فینک (مرکز نوآوری مالی خدمات انفورماتیک) اولین نوآوردگاه ویژه ایده پردازان و تیم های استارتاپی حوزه فین تک را طی روزهای 27 الی 29 آذر ماه سال جاری برگزار خواهد کرد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك