صنعت کار » ابراهیم جمیلی

«صنعت کار» گزارش می دهد:
استفاده از پتانسیل های موجود از سوی کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران می تواند سرعت توسعه در بخش معدن را افزایش داده و این مسیر را هموار تر کند. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك