صنعت کار » ابراهیم شیخ

معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران در بازدید از مرکز مدیریت محیط زیست بر ایجاد یک مرکز محیط زیست و توسعه پایدار قدرتمند جهت نهادینه ساختن و ارتقاء شاخص های محیط زیستی در مجموعه شهرداری تهران تاکید کرد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك