صنعت کار » ابلاغ منشور حقوق شهروندی

دستیار ویژه رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی خبر داد:
دستیار ویژه رییس جمهوری در امور شهروندی اقدامات وزارت ارتباطات در حوزه حقوق شهروندی در یک سال گذشته را مناسب ارزیابی کرد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات