صنعت کار » ابوالقاسم رحیمی انارکی

صاحبنظر برجسته بانکی و از مدیران پیشین بانک مسکن، معتقد است ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیری صبور و‌ بردبار و پاکدست بود. ادامه
وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی ابوالقاسم رحیمی انارکی را به عنوان رییس هیات مدیره و مدیرعامل بانک مسکن منصوب کرد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات