صنعت کار » ابولقاسم رحمانی مدیر عامل شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی

مدیر عامل شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی:
دستیابی به تولید پایدار از منابع نفتی وگازی تنها با توجه و صیانت از دارایی های صنعت نفت کشور امکان پذیر است و با توجه به این که پروژه های ساحلی وفراساحلی رو به اتمام است ، بازسازی نوسازی تجهیزات در حال حاضر یک ضرورت محسوب می شود. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات