صنعت کار » ابیاری

مجری طرح توسعه آبیاری:
مجری طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی از تجهیز ۲۳۸ هزار هکتار اراضی کشاورزی به سیستم‌های نوین آبیاری در سال جاری خبر داد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك