صنعت کار » اتاق اصناف تهران

در روز ملی اصناف؛
نایب رییس اتاق اصناف تهران گفت: سامانه سماء از امروز همزمان با روز ملی اصناف به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات