صنعت کار » اتاق بازرکانی

پنجمین جلسه کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان به بررسي شرايط حوزه معادن و صنايع معدني و تدوين استراتژي در سال جديد با توجه به شرايط پسا كرونا اختصاص یافت. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات