صنعت کار » اتاق بازرگاني مشترک ايران و عراق

رئيس اتاق بازرگاني مشترک ايران و عراق گفت: تهاتر بدهي 110 هزار ميليارد توماني دولت، تحرک مطلوبي را در اقتصاد کشور به وجود خواهد آورد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك