صنعت کار » اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه

رییس اتاق بازرگانی ایران و روسیه گفت: مشکل اساسی برای تجارت با روسیه آن است که قوانین کشورمان به طور مرتب عوض می‌شود که این امر امکان تجارت با این کشور و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروسیا را با مشکل مواجه کرده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات