صنعت کار » اتاق فکر

دکتر برات کریمی، مدیرعامل بانک دی در نخستین نشست اتاق فکر بانک به ضرورت نوآوری و خلاقیت برای موفقیت در ماوریت ها و اهداف تعیین شده تاکید کرد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات