صنعت کار » اتاق مشترک ایران و عراق

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق معتقد است، نیاز عراق به قطعات خودرو فرصت خوبی را در اختیار قطعه سازان ایرانی به ویژه فعالان بخش خصوصی این حوزه قرار داده و نباید از چنین فرصتی چشم پوشی کرد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك