صنعت کار » اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق

عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با بیان این که دستگاه دیپلماسی ایران در توسعه تعاملات با عراق عقب مانده است افزود: نهاد خاصی باید در حوزه صادرات سیاست‌های کلی کشور را تدوین نماید و نوعی ضمانت اجرایی برای آن ایجاد کند. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك