صنعت کار » اتحادیه انجمن‌های انرژی

رئیس اتحادیه انجمن‌های انرژی ایران گفت: اکنون همه کشورهای نفتی به خاطر کرونا کسری بودجه دارند در نتیجه هرچند ما در گام پیش رو مشکل‌مان احیای برجام است اما به محض زنده شدن برجام بقیه کشورها در برابر ورورد نفت ایران مقاومت می‌کنند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات