صنعت کار » اتحادیه بین المجالس جهانی IPU

در مجمع نمایندگان زن اتحادیه بین المجالس جهانی صورت گرفت؛
فاطمه حسینی به عنوان عضو هیات رئیسه مجمع نمایندگان زن اتحادیه بین المجالس جهانی انتخاب شد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك