صنعت کار » اتحادیه نمایشگاه داران خودرو

خودروسازان خواهان افزایش قیمت خودرو هستند و با عرضه محدود خودرو به بازار موجب افزایش تفاوت قیمت بین بازار و کارخانه شده‌اند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات