صنعت کار » اتحادیه های صنفی

رئیس سازمان صمت آذربایجان شرقی:
رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی گفت: اعضای هیات مدیره اتحایه‌های صنفی با رعایت اصل خود کنترلی پیشگام نظارت بر بازار باشند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات