صنعت کار » اتصال شبکه‌های برق

ایران و جمهوری تاجیکستان با تکیه برلزوم اتصال شبکه‌های برق دو کشور به همدیگر از طریق مسیرهای موجود به توافق رسیدند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات