صنعت کار » اتوبوس ها اتوبوس های بخش خصوصی

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران بر لزوم نصب سالانه فیلتر دوده بر روی 10 درصد اتوبوس های بخش خصوصی تأکید کرد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات