صنعت کار » اتوبوس و تاکسی

جانشین پلیس ترافیک شهری خبر داد
جانشین پلیس ترافیک شهری پلیس راهور با اعلام افزایش ثبت تخلف پارک دوبله با استفاده از خودروهای مکانیزه پلیس گفت: توقف دوبله خودروها با حضور راننده یا بدون حضور او و سرنشین، مشمول اعمال قانون می شود و با تخلف توقف در محل پارک ممنوع حتما برخورد می شود. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات